ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਨੂੰ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਅਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ

ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁਦਿਸਟਰ ਪਿਤਮਾਭਿਸਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚਿੰ-ਤਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਚਿੰ-ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਤਾਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੰਦ ਮ-ਰ-ਦ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ

ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਗ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜੱਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਹੋਰ ਨਾ-ਰਾ-ਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਇਕ ਮੰਤਰ ਛੱ-ਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ

ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਏ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਔਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼-ਰ-ਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਕੀ ਸੋਚੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਤਪੱਸਵੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਯੂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਔਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਹੋਰ ਕਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ

ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆ-ਪ-ਮਾ-ਨਿ-ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਇਕ ਬਰਮਣ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲ-ੜਾ-ਈ ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲ-ੜਾ-ਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲ-ੜ ਕੇ ਮ-ਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜੋ ਕਿ ਔਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ

ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਾ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅ-ਪ-ਮ-ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਮਾ-ਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜੀ-ਵ-ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿ-ਉਂ-ਦਾ

ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਖੁ-ਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾ-ਥੀ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮ-ਰ-ਦ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਇ-ਸ-ਤ-ਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾ-ਹ-ਮ-ਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ

ਉਸਨੇ ਕਈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅ-ਨੰ-ਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਔਰਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪਿਤਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *