ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੁਸਕੇ ਤੇ ਦਵਾਈ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਤੂਫਾਨੀ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਇੱਕ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ-ਸ਼ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਨੁੱਖੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਭਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ

ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤ-ਰ-ਨ ਤਾਰਨ ਪਿੰਡ ਮਾਡਲ ਬੋ-ਪਾ-ਰਾ-ਏ ਪੱਟੀ ਸ਼-ਹਿ-ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 7009473168 ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ

ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ-ਇ-ਰ-ਵੈ-ਦ-ਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਕੇ ਕੌਚ ਬੀਜ ਅ-ਸ਼-ਵ-ਗੰ-ਧਾ ਸ਼-ਤਾ-ਵ-ਰੀ ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭ-ਸ-ਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿਚ

ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁ-ਪ-ਨ-ਦੋ-ਸ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਂ-ਤ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਜੁ-ੜੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ।

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *