1 ਚਮਚ ਖਾ-ਓ ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ 2 ਘੰਟੇ ਪਾਓ-ਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਾ-ਸ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਿਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ । ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਗ-ਲ਼-ਤੀ-ਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱ-ਕ-ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ

ਇਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ 8180999809 ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ।ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਅਰੰਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਢੇਡ ਚੱਮਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਹੋ

ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤੀ ਆਓਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਘ-ੜੀ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ

ਵਿੱਚ ਪ-ਤ-ਲਾ-ਪ-ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹ-ਮੇ-ਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋ-ਗ ਨਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *