1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀ ਗੈਸ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਟ ਚ ਗੈ-ਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੇਟ ਵਿਚ ਖ-ਰਾ-ਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆ-ਵਾ-ਜ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗੈਸ

ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀ-ਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜ-ਲ-ਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨੂੰ ਗੈਸ ਬਣਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਟੋਰੀ ਦਹੀਂ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਵਾਇਣ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾ

ਨਮਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਅਜਵਾਈਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਚੁੱਟਕੀ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਹਫਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਨੱਕਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬੀਜ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ,

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਨੱਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਲਸਣ ਦੀ ਕਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਗੈ-ਸਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ

ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਏਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *