1 ਬੂੰਦ ਲੰਬਾ,ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ

Advertisements

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਕ ਬੂੰ-ਦ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਬੇ-ਜਾ-ਨ ਨਾ-ੜਾਂ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭ-ਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਧ-ਤੁ-ਰੇ ਦੇ ਫਲ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫ-ਲ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ-ਰੀ ਡੰ-ਡੇ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁ-ਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ-ਰੀ-ਕ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱ-ਕ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁ-ਰੀ-ਕ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ

ਇਹ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਿਲ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀਸੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਲ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਛਾ-ਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਡੱ-ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰੋ ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੂਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *