ਕੈੰਸਰ ਦਾ 100% ਪੱਕਾ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ਼-ਘਰੇ ਬਣਾਓ ਦਵਾਈ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦਾ ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ ਘਰ ਵਿਚ ਬਣਾਓ ਦ-ਵਾ-ਈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਦ-ਵਾ-ਈ ਬਣਾ ਕੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ

ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸਕਤੀ ਹੈ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕ-ਚ-ਨਾ-ਰ,ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤੁਲਸੀ, ਸਰਪਗੰਦਾ, ਪੁੰਨਰਨਵਾ, ਸੋਂਠ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 200 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੱਚ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹਨ

ਛੋਟੇ ਪੰਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 200 200 ਗ੍ਰਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਗਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਚਾਲੀ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਤੁਸੀ 40.40

ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਸਰਪ ਗੰਧਾ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ-ਰ-ਪ-ਗੰ-ਦਾ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਊ ਮੂਤਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੀ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਊ

ਮੂਤਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ 70 ਐਮ ਐਲ ਤੱਕ ਗਊ ਮੂ-ਤ-ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50ml ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਵਿਚ 5 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰ-ਨ-ਰ-ਨਾ-ਵਾ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਬਦਾਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ

ਸਫੇਦ ਮੁ-ਸ-ਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇਸਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। 50 ਗ੍ਰਾਮ ਅ-ਸ਼-ਵ-ਗੰ-ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀੜਾ ਜੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਦੇ

ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਹਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੁਟੂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਸਾਮਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਟਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਲੂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾ-ਜ-ਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਲਗਮ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੂਗ ਦੀ ਛਿਲਕੇ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਖੱਟੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਗਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀ ਇਕ ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੇਟ ਸਾਫ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਏਨਾ ਸਾਰੀਆ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ। ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *