15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਟਾਈਮਿੰਗ 40 ਮਿੰਟ ਪੱਕੀ ਆ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਚਾਲੀ ਮਿੰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ

ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁ-ਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਗ-ਲ-ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਆਉਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਾਖਲ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮਜੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ,

ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਉ-ਤਾ-ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰ-ਗ-ੜ-ਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਰੋਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਸਾ ਲੈਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ

ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਦਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾ-ਕ-ਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਤੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *