20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੱਥਰੀ 2 ਦਿਨ ਚ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ

ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਥਰੀ ਅਤੇ ਪਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ-ਜ਼ਾ-ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਤ-ਲਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥਾਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋਣ ਆਦਿ।ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱ-ਕ-ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ

ਦਿੱ-ਕ-ਤਾਂ ਆਉਂਣਾ ਆਦਿ।ਪਥਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿ-ਆ-ਨ-ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਦ ਬ-ਰ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਪਥਰੀ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਘਰੇਲੂ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਅਤੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅ-ਲ-ਕ-ਬਾ-ਰ-ਮ ਖੀਰਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ-ਥ-ਰੀ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ-ਥ-ਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਥਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵ-ਸ-ਤੂ-ਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸਰਤ ਵੀ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱ-ਕ-ਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਥਰੀ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰ-ਗ-ਰੇ-ਜ਼ੀ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *