24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਲਕਵਾ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖੋ ਲ-ਕ-ਵਾ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਲ-ਕ-ਵੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧ-ਤੂ-ਰੇ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲ-ਕ-ਵਾ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰ-ਗ ਪੈਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਦੀ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੜਾਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਤ-ਤੂ-ਰੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ

ਇਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾ-ਲੀ-ਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲ-ਕ-ਵੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਵਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਸਰੀਰ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਲ-ਕ-ਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾ-ਤ-ਚਿੰ-ਤਾ ਮਣ ਰਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *