25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼-ਲੀਵਰ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲਿਵਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਪਤੰਜਲੀ ਦਿ-ਵਿ-ਆ ਸ-ਰ-ਵ-ਕ-ਲ-ਪ ਕ-ਵਾ-ਥ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਪੱਚੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈ-ਕ-ਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿ-ਵ-ਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸੋ-ਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ-ਲੀ-ਏ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ

ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਚਮਚ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 400ml ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਗੂੜਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਦਿਨ

ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮ-ਸਾ-ਲੇ-ਦਾ-ਰ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੇ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *