5 ਗੱਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਨਾ-ਮਰਦ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਨਾ-ਮ-ਰ-ਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈ-ਕ-ਸ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾ ਤੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ,ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਅਜੋਕੇ ਸਾਡੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦੀ

ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈ-ਕ-ਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਨਹਾਉਣਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਕੇ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੰ-ਡ ਨੂੰ

ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲੰਬੇ-ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ,ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਖਿੱਚਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ.

ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ,ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੇਕ-ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚ ਉਤੇਜਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ.

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *