5 ਪੱਤੇ ਖਾਓ-ਮੋਟਾਪਾ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇਗਾ-ਕਦੇ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਪੱਤੇ ਜੇਕਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋ-ਟਾ-ਪਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਘ-ਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰ ਅਤੇ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਇਸ ਮੋ-ਟਾ-ਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿ-ਆ-ਨ-ਕ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋ ਟਾ ਪਾ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਜ-ੜ੍ਹ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰੇਂਗਾ ਪਹਿਲਾ ਨੁਸਖਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿ-ਉਂ ਕੇ ਛੱ-ਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੜੀ ਪੱ-ਤਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ-ਰ-ਮ-ਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇ ਕ

ਮਹੀਨਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇ-ਤੀ ਘ-ਟ-ਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ-ਫਾ-ਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾ-ਚ-ਨ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅ-ਨ-ਰ-ਜੀ ਅਤੇ ਚੁ-ਸ-ਤੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ

ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸਕਿਨ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗ ਲੇ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱ-ਧਾ ਨਿੰਬੂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚ-ਮ-ੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਇਹ ਇਕ ਵ-ਰ-ਦਾ-ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਦੋ ਇ-ਲਾ-ਚੀ-ਆਂ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅ-ਨ-ਰ-ਜੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁ-ਹਾ-ਡਾ ਖ਼ੂ-ਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱ-ਧ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਾ-ਲਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਛਾ-ਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਛਾ-ਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬ-ਦ-ਬੂ ਸ-ਮੈੱ-ਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਾਪਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *