80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੀ 25 ਵਾਲਾ ਕੜਕਪਣ ਆਜੂ-15 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾ ਦਵੋਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,80 ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ 25 ਵਾਲਾ ਕ-ੜ-ਕ-ਪ-ਣ ਪਾਣੀ ਅੰਡਾ ਲਸਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਇਸ ਅਸਾਂ ਜੇਹੇ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰ-ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਢਿੱ-ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,

ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗ-ਲ-ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂ-ਰ-ਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਨਾਂ

ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਅੰ-ਡੇ ਦੀ ਜ਼-ਰ-ਦੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਲਸਣ ਦੀ ਇਕ ਕਲੀ

ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ‌ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਇਕ ਕੱਪ ਗਰਮ ਗੁ-ਣ-ਗੁ-ਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ

ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ,

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *