ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲ ਫ਼ਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਲੌਕੇਜ਼ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਸੂ-ਜ-ਨ ਬ-ਲੌ-ਗ-ਜ਼ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਸਰਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ-ਰਿ-ਆ-ਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ-ੜਾ ਬੰ-ਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸੋ-ਜ ਆਓਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ

ਜਦੋਂ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨ-ਸ਼ਿ-ਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰ-ਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਬ-ਲੋ-ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੌਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚ-ਮ-ੜੀ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ-ਕ-ੜ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋ-ਜ ਆਓਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੱਥ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਨਾੜਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਬ-ਲੌ-ਕ-ਜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇਸੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਬ-ਚਾ-ਉ-ਣ ਦੇ ਲਈ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅ-ਲੋ-ਮ-ਵ-ਲੋ-ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕ-ਪਾ-ਲ-ਭਾ-ਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਰੋਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰ-ਤਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਜਰੂਰ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌ-ਥਾ-ਈ ਚੱਮਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇ-ਲਾ-ਇ-ਚੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੌਂ-ਗ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ।ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬਾ-ਲ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ

ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸੀ ਗੁ-ੜ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇ-ਟ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆ ਨਾ-ੜਾ ਖੁੱ-ਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ-ੜ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗਠੀਏ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *