4 ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਨਿਯਮ ਅਪਨਾ ਲੋ ਮੋਟਾਪਾ,ਬਦਹਜ਼ਮੀ,ਗੈਸ ਅਤੇ 40 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਫਟਕਣ ਦੇਵੇਗਾ

ਮੋਟਾਪਾ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆ-ਦ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉਠਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾ ਨੂੰ ਫ-ਰੈ-ਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਚਾਹ ਪੀਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜਦਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ-ਲ-ਤ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ

ਜਿਆਦਾ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਵੋ,ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦੋ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਆ-ਦ-ਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਤਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉਠ

ਕੇ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ-ਹਿ-ਰੀ-ਲੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰੋਜ ਦੀ ਰੋਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੈ-ਟਾ-ਪੋ-ਲਿ-ਜ਼-ਮ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈ-ਟਾ-ਪੋ-ਲਿ-ਜ਼-ਮ ਦਾ ਫਾਸਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਆਪਣਾ ਮੇ-ਟਾ-ਪੋ-ਲੀ-ਜ਼-ਮ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਾ-ਚ-ਣ ਤੰਤਰ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕਈ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀ ਗੈਸ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਤੇ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੜੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੈਸ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਤੇ ਹਾਈ ਬੀ ਪੀ ਵਰਗੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਹੀ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ੂ-ਨ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਹਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲਾ ਰਕਤ ਜੋ ਕੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ

ਪਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਡਾ-ਇ-ਜੈ-ਸ-ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਚਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਹਾਓ ਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਗੈਪ ਜਰੂਰ ਦਵੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *