ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੰਭੋਗ ਦਾ ਜ਼ਿ-ਆ-ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀਆਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਸੰਭੋਗ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇ ਜਿਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੰਭੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤੇਜਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਬਾਰੇ

ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ

ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਉ-ਤੇ-ਜ-ਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਭੋਗ ਦੀ ਇਛਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਭੋਗ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭੋਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *