ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ 6 ਸੰਕੇਤ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਸ-ਪ-ਲਾ-ਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ

ਓਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਡਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਨੇ ਨਹੀਂ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਕੁਝ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ-ਰਾ-ਬੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤਾ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਰੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਥਕਾਵਟ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇ-ਸ਼ਾ-ਬ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜ-ਲ-ਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾ-ੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਡਨੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਦੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਡਨੀ ਵੇਚ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵ-ਹਿ-ਣਾ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਡਨੀ ਫੇ-ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਕਿਸ ਕਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਆ-ਇ-ਰ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਅਤੇ ਹੀ-ਮੋ-ਗ-ਲੋ-ਬਿ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅ-ਨੀ-ਮੀ-ਆ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲਾਲ ਰ-ਕ-ਤ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਵਾਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘ-ਬ-ਰਾ-ਹ-ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉ-ਲ-ਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਿ-ਲ ਦਾ ਦੌ-ਰਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਘਰ ਦਾ ਸੁਧ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬੰ-ਦ ਹੋਵੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *