ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਚੁਟਕੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈਣ ਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਵੇਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦੋ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਖਾਂਸੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ

ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਜਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਉਸ ਅੰਗ ਪੈਰ ਤੇ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ

ਕਿ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਪੈਰ ਜੋ ਅੰਗ ਰੁਕ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਖੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ 1 ਚੁੱਟਕੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਜਲਦੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਵਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਣਗੇ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *