ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਘਰ ਲੈ ਆਵੋ ਇਹ 1 ਚੀਜ ਤੁ-ਹਾ-ਡੀ

ਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾ ਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰ ਥਿਕ ਉੱਨਤੀ, ਧੰ ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਪ ਰਿ ਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ ਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿ ਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸ ਮਾ ਨ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱ ਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ ਮ੍ਰਿ ਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿ ਯ ਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾ ਲ ਸੁੱਖ ਸਮ ਰਿੱ ਧੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨ ਕਾਰਾ ਤਮਕ ਤਾ ਖ ਤ ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ

ਸਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਜਮ ਕੇ ਪੈਸਾ ਆਉਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹ ੜੀ ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾ ਹੀ ਦੀ ਆਂ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹ ਲ ਦੀ ਅਤੇ ਚੰ ਦ ਨ ਨਾਲ ਓਮ ਦਾ ਚਿੰਨ ਬਣਾਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਭ ਲਾਭ ਦਾ ਨਿ ਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸਮ੍ਰਿ ਧੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਾਤਾ ਲ ਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਚਰਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਅਸੀਮ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਮ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਓਹਨੂੰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *