ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਮਰਦ ਬਣੋਗੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅਸਲੀ ਮਰਦ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਣੇਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿੰ-ਗ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥੁ-ਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀਰਜ ਦਾ ਨਾ-ਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਦਾ ਨਾ-ਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾ-ਤ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ-ਰ-ਜ

ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ-ਮ-ਰ-ਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਗਾ-ੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ

ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਜੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਲਵਾ ਕਿਸ ਤਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਨਾ ਖਜੂਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਾਤ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ-ਰ-ਜ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਚਿਪਚਿਪੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁ-ਪ-ਣ-ਦੋ-ਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ-ਣਾ-ਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਦਾ

ਸੇ-ਵ-ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਗੋਲੀ ਸੈਨਸਾਹੀ ,ਕਿੰਗਨਾਇਟ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤਿ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *