1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਖਾਂਸੀ ਤੋਂ ਪਾਵੋ ਛੁਟਕਾਰਾ-ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ

ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 5 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੀ ਲੌਂ-ਗ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਜੁ-ਕਾ-ਮ ਨੂੰ ਸੁ-ਕਾ-ਉ-ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਂਸੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਲੋਂਗ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁ-ਕਾ-ਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਚਲਾ ਕੇ

ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਵਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਨ‌ ਸ-ਟਿ-ਕ ਭਾਂ-ਡੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐ-ਲੂ-ਮੀ-ਨੀ-ਅ-ਮ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਵੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰ-ਨ-ਣਾ ਹੈ।ਗੈਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਚਮਚ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾਂ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀ

ਤਰਾਂ ਭੁੰ-ਨੀ-ਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰ-ਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਓਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਲਣੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਦ ਐਂ-ਟੀ-ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖਾਂਸੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਔ-ਰ-ਗੈ-ਨਿ-ਕ ਸਹਿਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੁਟਕੀ ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਭੁੰ-ਨੇ ਹੋਏ ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲਵੋ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਦੀ ਖ-ਰਾ-ਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ-ਰਾ-ਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ।ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ।ਵੱਡੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾ-ਰੀ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *