ਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ? ਮੁੰਡੇ ਪੋਸਟ ਜਰੂਰ ਦੇਖਣ

Advertisements

ਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂ-ਗ-ਲਾਂ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾ-ਮ-ਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਮੁੰ-ਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰ-ਭ-ਵ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂ-ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ

ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈ ਲਿਆ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮੁੰਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੰ-ਤੁ-ਸ਼-ਟੀ ਕਰ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ

ਦਿ-ਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਪੋ-ਰ-ਨ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆ-ਦ-ਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪੋ-ਰ-ਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ-ਦ-ਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ-ਅਜੋਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ-ਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੋ-ਰ-ਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ।ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਘ-ਟ-ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾ-ਸ-ਟ-ਰ ਬਿ-ਸ਼-ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗ।

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *