ਆਂਡਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਇਹ 2 ਗਲਤੀਆਂ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.ਅਸੀ ਆਵਦੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬ-ਚ-ਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ਼ ਦਸਦੇ ਹਾਂ.ਇਹ ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ਼ ਜੋ ਅਸੀ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦਸਦੇ ਹਾਂ.ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਵਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ.. ਅਸੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਆਂਡੇ ਖਾਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਂਡੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਆਂਡਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਸੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕਈ ਤੱ-ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿ-ਮਾ-ਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੰਡੇ ਤੋਂ

ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼੍ਤੇ ਸਮੇਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਆਂਡਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਆਂਡੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੀਲੀ ਜਰਦੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚ ਦੋ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ।ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਉ-ਲ-ਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦ-ਸ-ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੇਟ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱ-ਕਿ-ਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਂਡਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਨਿ-ਸ਼ਾ-ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *