1 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓ 100 ਸਾਲ ਤਕ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ-ਬਲੋਕ ਨਾੜਾਂ-ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਰਦ-ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਓ,ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁ-ਰੰ-ਤ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ,ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ

ਸਾਡੇ ਪੇ-ਟ ਦੇ ਖਾਣਾ ਪ-ਚਾ-ਉ-ਣ ਵਾਲੇ ਅਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੰਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਬਾਸੀ ਮੂੰਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੀਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੇਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮੁ-ਤਾ-ਬ-ਕ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,

ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸੱ-ਤ-ਰ ਪ-ਰ-ਸੇਂ-ਟ ਪਾਣੀ ਹੈ,ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿ-ਹ-ਨ-ਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਮੁ-ਤਾ-ਬ-ਕ ਹੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ

ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂ-ਡ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸਕਾ ਸਾਡਾ ਗ-ਲਾ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਪਸੀਨਾ ਸੋਖ ਜਾਵੇ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹ-ਲ-ਕਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸ-ਰ-ਬ ਲੋਹ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ-ਲਾ-ਸ-ਟਿ-ਕ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *