100 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰੂਗਾ-ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ 3 ਦਿਨ ਪੀਲੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲਓ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਬੁ-ਢਾ-ਪਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀ-ਓ-ਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ

ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਅ-ਲ-ਮੀ-ਨੀ-ਅ-ਮ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸ-ਮਿ-ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਰਤਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਛੁ-ਹਾ-ਰੇ ਦਾ

ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉ-ਬਾ-ਲ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਖੂ-ਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ

ਨਹੀਂ ਲਗਦੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਖੂ-ਨ ਵਾਲੀਆ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬ-ਲੋ-ਕ-ਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਤਲੇ ਹਨ ਛੁਹਾਰੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮੋ-ਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਤਲੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।

ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜੁਕਾਮ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ

ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਰੋ-ਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *