ਖੱਸੀ ਤੋਂ ਖੱਸੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੂ-ਸੰਬੰਧ ਬ-ਣਾ-ਉ-ਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਟਾਇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਖਾਲੋ

Advertisements

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਲਿੰਗ ਵੀ ਘੋੜੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਖਾ ਕੇਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਰਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਵੇਗੀ।

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਗਾ-ੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਦ ਨਾਥ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮ-ਨ-ਮ-ਥ ਰਸ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡੱਬੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭੁ-ਨੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਰਮ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਜ ਗਾ-ੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ

ਧਾਂਤ ਪੈਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਚਿਪਚਿਪਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ-ਸ਼ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਜੋ-ਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ।

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *