ਇਹ ਖਾਕੇ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬੜੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਵੀ ਫੇ-ਲ੍ਹ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੁ-ਢਾ-ਪਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਵਿੱਚ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਅਤੇ ਵਾ-ਇ-ਰ-ਸ ਖ-ਤ-ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ-ੜ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਕ ਸਾਨੂੰ ਹਰਵੇਲੇ ਆ-ਕ-ਸੀ-ਜ-ਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ

ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾ-ੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਹਨਾ 5 ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉ-ਬਾ-ਲ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉ-ਬਾ-ਲ-ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉ-ਤਾ-ਰ ਕੇ ਛਾਣ ਕੇ ਚਾ-ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬ-ਚ-ਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਖ-ਰਾ-ਬ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗ਼-ਲ-ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੇ

ਵਿਚ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਜ-ਮ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚ-ਰ-ਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ-ਨਾ-ੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ-ੜ-ਕਾਂ ਨਾ-ੜਾ ਬੰ-ਦ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੱ-ਪ-ਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉ-ਬਾ-ਲ ਕੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਮੇ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਸੱਕ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰ-ਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾ-ੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦ ਅਤੇ

ਔਰਤਾਂ ਮਿਲੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱ-ਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਨਵਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦਾਣੇ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੀਪਲ ਦੇ ਪਤਿਆ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੂਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *