60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੀ 16 ਸਾਲਾ ਵਾਲਾ ਜੋਸ਼ ਆਊ

Advertisements

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਕ ਘੰਟਾ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁ-ਪ-ਤ ਨੁਕਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾ-ਥੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋ-ਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ

ਪਹਿਲਾਂ ਗੱ-ਦ ਕੇਸਰ,ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ,ਕਾਲੀ ਮੁਸਲੀ,ਅਕਰਕਰਾ,ਬਹੁਫਲੀ,ਲੂੰਬੀ ਮੰਸਗੀ,ਹਾਲੀਓ ਮੂਲੀ ਦੇ ਬੀਜ। ਸੰ-ਘਾ-ੜੇ ਦੇ ਬੀਜ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹ-ੜ-ਤਾ-ਲੀ ਹ-ੜ-ਤਾ-ਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗਿਰੀ ਖੌਪਾ 105 ਗਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੈਫ਼ਲ, ਜਵੇਤਰੀ, ਕਾਲੀਆ ਮਿਰਚਾ, ਹਰੜਾਂ, ਬਹੇੜਾ, ਔਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਖੁਰਾਸਾਨੀ ਅਜਵਾਇਨ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਵਾਂ ਵ-ੜਿੰ-ਗ, ਪਿਪਲਾ ਮੂਲ,ਧਾਵੇ ਦੇ ਫੁਲ, ਕੌਂਚ ਦੇ ਬੀਜ, ਮਗਾਂ, ਸ਼ੌਡ, ਕੁ-ਟੰ-ਗ-ਣ ਦੇ ਬੀਜ, ਲੌ-ਗ ਕੇਸਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ 23,23 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਗੁੜ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ

ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ 2 2 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ 2 2 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ

ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ 8264654757 ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *