60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੀ 16 ਸਾਲਾ ਵਾਲਾ ਜੋਸ਼ ਆਊ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਕ ਘੰਟਾ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁ-ਪ-ਤ ਨੁਕਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾ-ਥੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋ-ਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ

ਪਹਿਲਾਂ ਗੱ-ਦ ਕੇਸਰ,ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ,ਕਾਲੀ ਮੁਸਲੀ,ਅਕਰਕਰਾ,ਬਹੁਫਲੀ,ਲੂੰਬੀ ਮੰਸਗੀ,ਹਾਲੀਓ ਮੂਲੀ ਦੇ ਬੀਜ। ਸੰ-ਘਾ-ੜੇ ਦੇ ਬੀਜ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹ-ੜ-ਤਾ-ਲੀ ਹ-ੜ-ਤਾ-ਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗਿਰੀ ਖੌਪਾ 105 ਗਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੈਫ਼ਲ, ਜਵੇਤਰੀ, ਕਾਲੀਆ ਮਿਰਚਾ, ਹਰੜਾਂ, ਬਹੇੜਾ, ਔਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਖੁਰਾਸਾਨੀ ਅਜਵਾਇਨ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਵਾਂ ਵ-ੜਿੰ-ਗ, ਪਿਪਲਾ ਮੂਲ,ਧਾਵੇ ਦੇ ਫੁਲ, ਕੌਂਚ ਦੇ ਬੀਜ, ਮਗਾਂ, ਸ਼ੌਡ, ਕੁ-ਟੰ-ਗ-ਣ ਦੇ ਬੀਜ, ਲੌ-ਗ ਕੇਸਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ 23,23 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਗੁੜ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ

ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ 2 2 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ 2 2 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ

ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ 8264654757 ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *