ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਸੈਕਸ ਕਰੋ ਢਿਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਰੰਟੀ

Advertisements

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.ਅਸੀ ਆਵਦੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬ-ਚ-ਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ਼ ਦਸਦੇ ਹਾਂ.ਇਹ ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ਼ ਜੋ ਅਸੀ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦਸਦੇ ਹਾਂ.ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਵਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ.. ਅਸੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ

ਵੀਰਜ ਗਾ-ੜਾ-ਪ-ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਂ-ਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੁੱਲ ਦਾਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਯੁਗ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਮੁਕਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਭਸਮ 10ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਭਸਮ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੋਹਾ ਭ-ਸ-ਮ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤਾਂਬਾ ਭ-ਸ-ਮ 10ਗ੍ਰਾਮ ਸਿਧਮਕਰਧਾਵ 10 ਗਰਾਮ ਸੋਨਾ ਭ-ਸ-ਮ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇਸਰ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਰਸਾਉਂਤ ਭ-ਸ-ਮ 10ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਗਕੇਸਰ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਗ ਭ-ਸ-ਮ 10ਗ੍ਰਾਮ। ਅਬਰਕ ਭਸਮ 10ਗ੍ਰਾਮ। ਬਸੰਤ ਕੁਸਮਾਕਰ ਰਸ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭ-ਸ-ਮਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ

ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਸਫੇਦ ਮੂਸਲੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੀ ਮੁਸਲੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟੇ ਕੌਂਚ ਦੇ ਬੀਜ 50 ਗਰਾਮ ਕਾਲੇ ਕੌਂਚ ਦੇ ਬੀਜ 50 ਗਰਾਮ। ਸਤਾਵਰ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਗਾਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ 50 ਗਰਾਮ ਅਲਸੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸੁੰਢ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਧਤੂਰੇ ਦੇ ਬੀਜ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 50 ਗਰਾਮ ਕਾਲੇ ਤਿਲ 50 ਗ੍ਰਾਮ। ਕੁਚਲਾ ਸੁਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 50 ਗਰਾਮ। ਅਕਰਕਰਾ ਇਰਾਨੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਜਵੇਤਰੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ।

ਅਕਰਕਰਾ ਇੰਡੀਅਨ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਮੁਸਲੀ ਸਿੰਬਲ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੋਧ ਪਠਾਣੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਜੈਫ਼ਲ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਬੰਸਲੋਚਨ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਕੜਾ ਸਿੰਘੀ ਦੀ 50 ਗ੍ਰਾਮਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭ-ਸ-ਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇਕ ਚਮਚਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸਵੇਰੇ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾਂ ਹੈ

ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ ਉਸਦੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਜੋ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਰਸ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਘ-ਟੀ-ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇਹ ਦੁਆਈ ਬਣੀ ਬਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ

ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਮਰਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਡਸਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ9876552176ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਕਰੋ-ਔਰਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿ-ਫ਼-ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ
ਢਿੱਲਾਪਨ ਟਾਇੰਮਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਗੋਲੀ
ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਘੈਂਟ ਨੁ ਸ ਖਾ

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *