ਜੋ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-ਇੱਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਕਰਾਣੂਆ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੋ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾ-ਕ-ਤ-ਵ-ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖ਼ੁ-ਰਾ-ਕ ਵਿੱਚ ਸ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ-ੜ੍ਹਾ-ਪ-ਣ ਆਵੇਗਾ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਹੁਤ ਗ-ਲ-ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਲਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ

ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਨਾਲ਼ ਵਾਤ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ। ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿੱਚ ਕੇ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ-ੜਾ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਥੀ ਦੇ ਵਿਚ ਆ-ਇ-ਰ-ਨ ਅਤੇ ਪੋ-ਟਾ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਵੀ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ

ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੋ।ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿ-ਸ਼ੈ-ਲੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *