4 ਦਿਨਾਂ ਚ ਘੋੜੇ ਵਰਗਾ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਊ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ,ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਜ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ

ਸੁ-ਪ-ਨ-ਦੋ-ਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿਪ ਚਿਪਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰ-ਗ ਵਿੱਚੋ ਚਿਪਚਿਪਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੈਦਨਾਥ ਮੁ-ਸ-ਲੀ ਪਾਕ

ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਮ-ਰ-ਦਾਂ ਦਾ ਲਿੰ-ਗ ਸੁੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਦੇ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਤਲੇ ਹਨ,ਉਹ ਮੋ-ਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣਾ ਹੋ

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰ-ਗ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕ-ਸ-ਰ-ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮਜਬੂਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੋਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ,

ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀ ਇਹ ਸਭ ਬਣਾਇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ 7 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥੁ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ.

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *