ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਘੋੜੇ ਵਰਗੀ ਤਾਕਤ ਆਜੂ-ਮਰਦਾਨਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬੰਬ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸੁ-ਪ-ਨ-ਦੋ-ਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਗੀਆ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿ-ਪ-ਚਿ-ਪਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ

ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਦੇ ਚਿਪਚਿਪਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜਾਂ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਕਿਕਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ 50 ਗਰਾਮ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫ-ਲੀ-ਆਂ ਤੋ-ੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ

50 ਗ੍ਰਾਮ ਕੱਚੀ ਖਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਫਿਰ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਏਸਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 9756184406 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਵੀ ਮਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ

ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਚਿਪਚਿਪੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *