ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਤਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਰਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਜੋ ਸਾਵਧਾਨ-ਪੋਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣ

Advertisements

ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈ-ਸ-ਟ, ਨਿੱਪਲ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱ-ਪ-ਲ ਬਹੁਤ ਸੈਂ-ਸੀ-ਟਿ-ਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ-ਜ਼ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਅਤੇ ਜਲਣ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਖੁਜਲੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਖੁਜਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਿ-ਪ-ਲ-ਜ਼ ‘ਚ ਖਾਜ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ

ਸਕਦੇ ਹਨ…………………..ਮੌਸਮ: ਡ੍ਰਾਈ ਮੌਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੈ-ਸ-ਟ ਅਤੇ ਨਿੱ-ਪ-ਲ-ਜ਼ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਖਾ-ਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਪਲ ਫ-ਟ-ਣ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾ ਨਹਾਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਿਨ ਨੂੰ moisturize ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ‘ਚ ਨ-ਮੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕਿਨ ਹਾ-ਈ-ਡ੍ਰੇ-ਟਿ-ਡ ਰਹੇਗੀ।

ਐ-ਕ-ਜਿ-ਮਾ: ਐਕਜਿਮਾ ਨਿ-ਪ-ਲ-ਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ‘ਚ ਰੈ-ਸ਼ੇ-ਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ-ਕ-ਜਿ-ਮਾ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱ-ਪ-ਲ-ਜ਼ ‘ਤੇ ਖਾ-ਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾ-ਇ-ਸ-ਚ-ਰਾ-ਈ-ਜ਼-ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿ-ਪ-ਲ-ਜ਼ ‘ਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰ-ਕ੍ਰ-ਮ-ਣ ਦਾ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਾਬਣ: ਨਵੇਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਲੋ-ਸ਼-ਨ ਵੀ ਨਿੱ-ਪ-ਲ-ਜ਼ ‘ਚ ਖਾਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉ-ਤ-ਪਾ-ਦਾਂ ‘ਚ ਕੈ-ਮੀ–ਕ-ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਿੱ-ਪ-ਲ-ਜ਼ ‘ਚ ਖਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਕ-ਲੀ-ਨ-ਜ਼-ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੈ-ਮੀ-ਕ-ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਸੰ-ਵੇ-ਦ-ਨ-ਸ਼ੀ-ਲ-ਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।: ਇ-ਲਾ-ਸ-ਟਿ-ਕ ਜਾਂ ਡਾਈ ਬ੍ਰਾ ਜਾਂ ਅੰ-ਡ-ਰ-ਗਾ–ਰ-ਮੈਂ-ਟਸ- ਬ੍ਰੈਸਟ ਅਤੇ ਨਿੱਪਲਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਂ-ਸੀ-ਟਿ-ਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾ ਨਿੱਪਲ ‘ਤੇ ਰੇਡਨੈੱਸ, ਖਾ-ਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਫੈ-ਬ-ਰਿ-ਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.ਪ੍ਰੈ-ਗ–ਨੈਂ-ਸੀ: ਪ੍ਰੈ-ਗ-ਨੈਂ-ਸੀ ‘ਚ ਭਾਰ ਵਧਣਾ, ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਿ-ਕ-ਨੈੱ-ਸ, ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ, ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ-ਸ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਵਰਗੇ ਲੱ-ਛ-ਣ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿ-ਪ-ਲ-ਜ਼ ‘ਚ ਖਾਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ-ਸ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ,

ਸਕਿਨ ‘ਚ ਖਿ-ਚਾ-ਅ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈ-ਸ-ਟ ਅਤੇ ਨਿੱ-ਪ-ਲ-ਜ਼ ‘ਚ ਖਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱ-ਪ-ਲ-ਜ਼ ‘ਤੇ ਕੋ-ਕੋ-ਆ ਬਟਰ, ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਬ੍ਰੈ-ਸ-ਟ-ਫੀ-ਡਿੰ-ਗ: ਬ੍ਰੈ-ਸ-ਟ-ਫੀ-ਡਿੰ-ਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱ-ਪ-ਲ-ਜ਼ ‘ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱ-ਪ-ਲ ‘ਤੇ ਰੈ-ਸ਼ੇ-ਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱ-ਕਾ ਰੱਖੋ।ਮੇ-ਨੋ-ਪੌ-ਜ਼: ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ‘ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਐ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਜ-ਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਘੱਟ ਤੇ-ਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਕਿਨ ਲਈ ਨ-ਮੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਨਿੱ-ਪਲ-ਜ਼ ‘ਚ ਖਾਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੈ-ਜਾ-ਇ-ਨਾ ‘ਚ ਵੀ ਖਾਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਲਕੇ ਕ-ਲੀ-ਜ਼-ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਨਿੱ-ਪ-ਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖੋ।: ਰੇ-ਡੀ-ਏ-ਸ਼-ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿੱ-ਪ-ਲ-ਜ਼ ‘ਚ ਖਾ-ਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਬ੍ਰੈ-ਸ-ਟ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੇ ਇ-ਲਾ-ਜ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈ-ਸ-ਟ ਅਤੇ ਨਿੱ-ਪ-ਲ-ਜ਼ ‘ਚ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਖਾ-ਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੇ-ਡੀ-ਏ-ਸ਼-ਨ ਸਕਿਨ ਦੇ ਸੈੱ-ਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾ-ਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਛਿੱ-ਲ-ਣ ‘ਤੇ ਸੁੱ-ਕਾ-ਪ-ਨ, ਜ-ਲ-ਣ ਅਤੇ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਈਸ

ਕਿਊਬ ਨਾਲ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨ-ਰ-ਮ, ਢਿੱਲੇ-ਢਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ।ਪੇਜੇਟ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ: ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦਾ ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਰੂਪ ਬ੍ਰੈ-ਸ-ਟ ਦੀਆਂ ਨ-ਲੀ-ਆਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿੱਪਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇ-ਤ-ਰ ‘ਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾ-ਲ-ਤ ‘ਚ ਸਕਿਨ ਪ-ਪ-ੜੀ-ਦਾ-ਰ ਦਿੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਖਾ-ਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿੱ-ਪ-ਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵਿ-ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂ-ਨ ਜਾਂ ਪੀਲਾ ਡਿ-ਸ-ਚਾ-ਰ-ਜ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱ-ਪ-ਲਾਂ ‘ਤੇ ਖਾ-ਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰ-ਮੇ-ਵਾ-ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱ-ਪ-ਲ ‘ਚ ਖਾਜ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨ-ਜ਼-ਰ-ਅੰ-ਦਾ-ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿੱਪਲ ‘ਚ ਖਾ-ਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਡਾ-ਕ-ਟ-ਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਅਸਲ ਕਾਰਨ

ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਸਖਾ ਅਜਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਵੋ ਜੀ,ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ,ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ -ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *