ਬਸ ਗਿਲਸਰੀਨ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਲੋ

Advertisements

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਗ-ਲਿ-ਸ-ਰੀ-ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਓ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿ-ਹ-ਰੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਚ-ਮ-ਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਓਗੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸੁੰਦਰ ਨ-ਜ਼-ਰ ਆਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1 ਚੱਮਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗ-ਲੈ-ਸ-ਰੀ-ਨ ਦੀਆਂ ਬੂੰ-ਦਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤੁਸੀਂ ਰੂੰ ਦਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ

ਸੁੱ-ਕ-ਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕ-ਟੋ-ਰੀ ਲੈਣੀ ਐ ਉਸਦੇ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮਚ ਦੁੱਧ ਚਾਵਲ ਦਾ ਆਟਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਗ-ਲਿ-ਸ-ਰੀ-ਨ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਰਗੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸ-ਕ-ਰੱ-ਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਇਹ ਸ-ਕ-ਰ-ਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕ੍ਰਬ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਰੀਮ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਟੋਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚੱਮਚ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦਾ ਇਕ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਗ-ਲਿ-ਸ-ਰੀ-ਨ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ।ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਹੈ।ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ

ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੇਹਰੇ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ।ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸ-ਕ-ਰੱ-ਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਚ-ਮ-ਕ-ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *