ਬਸ ਵੈਦ ਜੀ ਦਾ ਆਹ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤ ਲਵੋ-ਬਿਸਤਰੇ ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੱਚੇਗੀ ਧਮਾਲ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਵੱਡੀ ਪੀਪਲ ਦੇ ਉਹ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ

ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰ-ਗ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਕਰਕਾਰਾ 50ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਪੀਪਲ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ 5

ਗਰਾਮ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਬਣਿਆ-ਬਣਾਇਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ

ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 8077183399 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਬਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵ-ਟ-ਸ-ਐ-ਪ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਟੈ-ਕ-ਸ-ਟ ਮੈਸਿਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ

ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਉਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *