ਖਾਕੇ ਦੇਖੋ ਘੰਟੇ ਲੰਘਣਗੇ-ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲਸਣ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਥੋੜੀ ਕਮਜੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਵੇਂ ਗਾੜਾਪਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਭੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਲ-ਸ਼-ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1,7 ਮਿਲੀ ਲਿਟਰ ਦੀ ਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨ ਭਸਮ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਏਕ ਗਰਾਂਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ ਦਾ ਚੂਰਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬੂੰਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਮਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਕੌਂਚ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਏਸ ਚਟਨੀ

ਦਾ ਅੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨਾਂ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਫਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯੋਗਾਆਸਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਨ।ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾ-ੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀਰਜ ਵਿਚ ਗਾੜਾਪਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *