ਆ ਗਈ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਰਤੋ ਇਹ ਤੂਫਾਨੀ ਨੁਸਖਾ

ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬੀਜ ਦੇਣਗੇ ਕਾਲੇ ਘੋ-ੜੇ ਵਾਲੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋ-ੜੇ ਵਰਗੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ

ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਬਦਾਮ ਗੁ-ਰ-ਬੰ-ਦੀ ਕਿ-ਸ-ਮ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਗ ਬੀਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਇਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਹ ਬਦਾਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਰੀ ਡੰਡਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀ ਬਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ

ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਗ੍ਰਾਮ ਭੰ-ਗ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਇਲਾਇਚੀ ਮਿਲਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਰੀ ਡੰ-ਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਜਣੇ

ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਗਲਾਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਤਿ-ਆ-ਰ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਨ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ-ਡ਼-ਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰ-ਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨੰ-ਬ-ਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *