ਮਰਦਾਨਾਂ ਤਾਕਤ ਲਈ ਆਹ 5 ਪੁੜੀਆਂ ਖਾ ਲਵੋ

Advertisements

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥੁ-ਨ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ।ਅਤੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨੂੰ ਗਾ-ੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾ-ਲ-ਸ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੁ-ੜੀ-ਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਟੇ-ਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਉਪਰ ਪਾਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਬੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪਿਛੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਨੂੰ

ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੱ-ਪ-ੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਛੇ ਦੇਣ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡੱ-ਬੀ ਦੇ ਵਿਚੋ ਇਕ ਇੱਕ ਪੂੜੀ ਦੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰ-ਗ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ।ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 9756184406 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ

ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਥੋੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣੀ-ਬਣਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੰ-ਗ-ਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ।ਤੁਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ।ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *