ਮਰਦਾਨਾਂ ਤਾਕਤ ਵ ਧਾ ਉ ਣ ਦਾ ਨੁਸਖਾ

Advertisements

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਸ ਵਾ ਗ ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.ਅਸੀ ਆਵਦੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬ-ਚ-ਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ਼ ਦਸਦੇ ਹਾਂ.ਇਹ ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ਼ ਜੋ ਅਸੀ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦ ਸ ਦੇ ਹਾਂ.ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਵਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ..ਅਸੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ-ਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇ ਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ-ਛਾ ਪ੍ਰ-ਗ-ਟ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ-ਸ਼ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਖੇ-ਡ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੰ-ਬੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱ-ਛਾ ਵਿਚ ਕੋ ਈ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਹੈ।

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕ ਰ ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ-ਫ-ਲ 50 ਗਾਰਮ ਜ-ਵੇ-ਤ-ਰੀ 50 ਗਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਦੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਸ ਫੈ ਦ ਲੈਚੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੁਦ ਵੈਦ ਸਤਰ 10 ਗ੍ਰਾਮ। ਜਾਫਰਾਨ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀ ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁ ਕ ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੰ ਗ ਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ 9756184406 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਸ ਕ ਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ੍ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱ ਲ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋਰ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *