ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਊ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਪੰਜ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰ-ਭ-ਵ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ

ਦੇ ਲਈ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗ-ਲ-ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗ-ਲ-ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਮੇ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਕੇ ਹਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਸ ਅੰਗ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰ-ਗਾ ਫਟਣ ਦਾ ਡ-ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡ-ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰ-ਭ-ਵ ਕਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ

ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਦ ਦਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਬੱ-ਚੇ-ਦਾ-ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰ-ਭ-ਵ ਕਰ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸ-ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਾ ਆਵੇ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *