ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸੇਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਮੈ-ਡ-ਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈ-ਡ-ਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ

ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਹੋ ਗੁ-ਪ-ਤ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰ-ਬੋ-ਧ-ਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ.ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਜਿਸ ਦਿਨ ਖ-ਤ-ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਈਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੱਖਣ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਸ ਮੈਡਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੀ-ਰੀ-ੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੁੰਦੇ

ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋ-ਟੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਤੋਂ ਸੰ-ਬੋ-ਧ-ਨ ਕਰਦਿਆਂ,ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਰ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਵੀਹ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕੀ

ਬਾਈ ਤੇਈ ਚੌਵੀ ਪੱਚੀ ਪੱਚੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਤੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰੇ ਜੋ ਔਰਤ ਪੰਜਾਹ ਸੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ੳੁੱਤੇ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ-ਮੇ-ਵਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂ-ਤੀ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਔਰਤ ਦਾ

ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾ-ਊ-ਟ ਹਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋ-ਬ-ਲ-ਮ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖ-ਤ-ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ.

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *