ਉਮਰ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਮਹਾਵਾਰੀ ਦੇ ਸਹੀ ਨੁਸਖੇ ਤੇ ਇਲਾਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰ-ਦ ਮਾ-ਹ-ਵਾ-ਰੀ ਦੇਸੀ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਇ-ਲਾ-ਜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾ-ਹ-ਵਾ-ਰੀ ਆਉਣੀ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨੀਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਣੇ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਆਉਣੇ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱ-ਚੇ-ਦਾ-ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਾ-ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰ-ਢ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾ-ੜ ਬੰ-ਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਣੀ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਤਿਲ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਿੰਡੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗੁੜ ਪੁਰਾਣਾ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਿੰਮ ਪੱਤਰ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਭ-ੜਿ-ਗੀ 12 ਗ੍ਰਾਮ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਬਰਤਨ ਦੇ

ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੂ-ੜ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਗੁ-ੜ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਦੇਣਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਸ ਦਿਨ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾ-ਹ-ਵਾ-ਰੀ ਆਉਣੀ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿਚ ਰਸੌਲੀ ਹੈ ਗੰ-ਢ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 9815002648 ਇਹਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ

ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *