ਸਰਦੀਆਂ ਚ’ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖਲੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੁੰਗਫਲੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕ ਗ-ਲ-ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ। ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਮੇ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰ-ਗ-ਫ-ਲੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਰਦੀ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰ-ਗ-ਫ-ਲੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਇਕ ਵ-ਰ-ਦਾ-ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *