ਦਸ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਤੋਂ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ-ਕ-ਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਕ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਟੇ-ਡਾ-ਪ-ਣ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਗ-ਲ-ਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰ-ਗ ਢਿੱ-ਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ

ਮ-ਸ਼ਾ-ਲ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ,ਤੁਸੀਂ ਦਸ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਧੋਣਗੀਆਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਥੱ-ਕ-ਦੇ ਨਹੀਂ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗ੍ਰਾਮ ਅ-ਕ-ਰ-ਕ-ਰਾ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਘੁੰਗਚੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੋ ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਚ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,

ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵ.ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਉ-ਤਾ-ਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ.ਛਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਾਰੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ.ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰ-ਭਾ-ਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ,

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ,ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾ-ਰੰ-ਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ7009473168 ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਿੰਡ ਮਾਡਲ

ਬੋਪਾਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠੀ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ,ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਸੁ-ਪ-ਨ-ਦੋ-ਸ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਲਿੰ-ਗ ਵਿੱਚ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਹੈ ਟੇ-ਢਾ-ਪ-ਣ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਛੋ-ਟਾ-ਪ-ਣ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼-ਰ-ਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁ-ਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ

ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ.ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿ-ਰ-ਫ ਤੋ-ੜੇ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ.ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਸਖਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੰਗਵਾਓ ਇਹ ਨੁਸਖਾ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *