ਵੈਦ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦੁੱਖ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਵੀ-ਰ-ਜ ਗਾ-ੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀਰਜ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਗਾ-ੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਗਾ-ੜਾ ਹੋਵੇ ਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆ-ਨੰ-ਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਚ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਗਿਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਗੇਹੂੰ ਪੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁ-ਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲੀਆ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ

ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲੈਂਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਵਿਚ ਸੌ ਗਰਾਮ ਘਿਓ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌ ਗਰਾਮ ਖੰਡ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦ-ਲੀ-ਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰ-ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱ-ਖਿ-ਆ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ

ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਆਰੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਗਾ-ੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ

ਵੀ-ਰ-ਜ ਗਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ-ਤ-ਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਜੂ-ਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ-ਤ-ਲੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *