ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਰੀਕਾ

ਔਰਤ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਈਏ,ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼-ਰ-ਮੀ-ਲੀ-ਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸ਼-ਰ-ਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਡ-ਰ-ਦੀ-ਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼-ਰ-ਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਜੋ ਕਿ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੁ-ਆ-ਏ-ਫ੍ਰੈਂ-ਡ ਤੋਂ ਛੁ-ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗੀ.ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਰਦ ਲਈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਕ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਕਈ ਵਾਰ ਅੌਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤ-ੜ-ਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਮੁਟਿਆਰ ਜੋ ਕਿ ਦੱਸ ਦਿਨ ਧਿ-ਆ-ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਪਰ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਛੁ-ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇ-ੜ-ਖਾ-ਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ.ਔਰਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ-ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹ.ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵੱਸ਼ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ .ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕ-ਰੋ-ਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ

ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ.ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੁ-ੜੀ-ਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਡਿ-ਪੈਂ-ਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਤਾ-ਨ ਤੁ-ਣ ਦੂ-ਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇ-ਨ-ਟ-ਰੱ-ਸ-ਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦਾ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ-ਛਾ-ਣ-ਨਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ. ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰ-ਦਾ-ਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ.

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *