ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਨੀ ਹੋਊ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ-ਬਸ ਖੰਜੂਰ ਖਾਣ ਦਾ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਲੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਖਜੂਰ ਖਾਣ ਦਾ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰ-ਕ ਵਿੱਚ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਹੈ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਵਿੱਚ ਕ-ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਕ ਵਿੱਚ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ-ਖ਼-ਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਵਿੱਚ ਕ-ਮੀ ਹੈ,

ਛੋ-ਟੇ-ਪ-ਣ ਦੀ ਟੇ-ਡੇ ਪਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾ-ਰੀ-ਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਕ ਨੂੰ ਲੰ-ਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਖ-ਜੂ-ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਟਾਈ-ਮਿੰ-ਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਿੰ-ਕ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੰ-ਜੂ-ਰਾਂ ਲੈਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਖੋਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਜੈ-ਤੂ-ਨ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜੈ-ਤੂ-ਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਬੂ-ਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ

ਖਜੂਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖ-ਜੂ-ਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਇੰਚ ਲੰ-ਬਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲਾਂ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *