ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਤਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੈਦ

Advertisements

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.ਅਸੀ ਆਵਦੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬ-ਚ-ਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ਼ ਦਸਦੇ ਹਾਂ.ਇਹ ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ਼ ਜੋ ਅਸੀ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦਸਦੇ ਹਾਂ.ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਵਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ.. ਅਸੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਗ-ਠੀ-ਆ ਦਮਾ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦਾ ਸਹੀ ਇ-ਲਾ-ਜ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 4 ਇੰਚ ਤੋਂ ਅੱਠ ਇੰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ-ਚਿ-ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕ-ਮੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ

ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਚ ਗਠੀਆ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਅਨਰਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ

ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਪਿੰਨ ਬਹੁਤ ਗ-ਲ-ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱ-ਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨ-ਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨ-ਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗਠੀਏ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਾਤ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਸ-ਰ-ਵਾ-ਈ-ਕ-ਲ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ। ਖਾਂਸੀ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਨਜ਼ਲੇ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਵਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 9914722714ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *