ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇਸਨੂੰ ਪੀਲੋ-ਘੋੜੇ ਵਰਗੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਲਿਕ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ

Advertisements

ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇਸਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ. ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਵਾਨ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਜਵਾਨ ਰਹੇਗੀ

ਅਤੇ ਤੁਰ ਬੁਢਾਪਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ.ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਏ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਉਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਸ ਖਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਭੰ-ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੜਾਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ

ਇਕ ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੇਢ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬਾ-ਲੇ ਦਿਵਾਉਣੇ ਹਨ.ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੱਮਚ ਖਸਖਸ ਭੁੰ-ਨ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ,ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉ-ਬਾ-ਲ-ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ

ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ. ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੋ ਚਮਚ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁ-ਤਾ-ਬਿ-ਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ .ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ ਖਸਖਸ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰ ਦਰਦ

ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ.ਤੁਹਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ. ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਮੋਟਾਪਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰ-ਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗੈਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *