ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੰਗ ਵਿਚ ਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

ਔਰਤ ਦੇ ਗੁ-ਪ-ਤ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ-ਗ ਜੋ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼-ਰ-ਮ ਗਾਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ,

ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਚੌਦਾਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਣਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਯੂਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਲੱਡ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ.ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋਡ਼੍ਹੀ ਥੋਡ਼੍ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ

ਅੰਦਰਲੇ ਸਾ-ਈ-ਟ ਤੋਂ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜੌਨੀ ਦਾ ਉਸ ਗੁ-ਪ-ਤ ਅੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰ-ਬੋ-ਧ-ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਗੁ-ਪ-ਤ ਅੰਗ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰ-ਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ

ਥੋ-ੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱ-ਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦਾ ਗੁ-ਪ-ਤ ਅੰ-ਗ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁ-ਪ-ਤ ਅੰ-ਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਅੰ-ਗ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ

ਹੈ ਤਾਂ ਯੋ-ਨੀ ਦਾ ਮਾ-ਸ ਢਿੱ-ਲਾ,ਅੰਦਰੋਂ ਢਿੱ-ਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾ-ਸ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ.ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ

ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਮੈ-ਡ-ਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਦੇ ਗੁ-ਪ-ਤ ਅੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸ-ਮ-ਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ.

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *